പ്രദർശനം

2019 ലെ ലേബർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രദർശനം

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

ചൈന തൊഴിൽ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്ന മേള 2020 - CIOSH ബീജിംഗ്

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

ചൈന തൊഴിൽ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്ന മേള 2020 - CIOSH ഷാങ്ഹായ്

നൂറാമത് ചൈന ലേബർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉൽപ്പന്ന മേള. ഷാങ്ഹായ്

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3